Volební program ODS
pro komunální volby 2022.
Cheb je městem, jehož nadějný rozvoj se v posledních letech razantně přibrzdil. Dění v Chebu se kupředu posouvá jednotlivými nekoordinovanými kroky, které se dějí často bez vlivu radnice a bez uvědomění si všech jejich souvislostí a dopadů. Voláme proto po koncepčním řízení města. Stojíme před křižovatkou a musíme si vybrat, kam a jak se má Cheb rozvíjet.
Rozklikněte si naše programová témata:
SPOLU PRO BEZPEČNOST VE MĚSTĚ
Pocit bezpečí občanů v centru města se zhoršil, nedaří se udržet pořádek a čistotu na pěší zóně. Výskyt problémových osob kolem nádraží, na pěší zóně a v Kamenné ulici má řadu příčin. Musíme se ptát, proč je Cheb pro tyto lidi zajímavý a upravit politiku města v sociální oblasti tak, abychom místním pomohli a problematické lidi z venku do Chebu nelákali.
SPOLU PRO ENERGETICKOU BEZPEČNOST
Cheb potřebuje rychle alternativu k drahému plynu. Proto obnovíme projekt ZEVO pro levné a ekologické energetické využití odpadu. Zkušenost z Plzně jasně ukazuje, že je toto je cesta jak zlevnit centrální vytápění a teplou vodu. Zpracujeme energetickou koncepci města se zadáním zlevnění tepla pro domácnosti, včetně dodávek všech energií pro veřejné budovy (solární předehřevy, tepelná čerpadla, fotovoltaiky na střechách). Se společností Terea budeme přednostně řešit další možnosti využití alternativních paliv a také možnosti osazení a správy technických zařízení, která zefektivní provoz topení a rozvodů teplé vody v soukromých objektech.
SPOLU A SLUŠNĚ PRO CHEB
Chceme vrátit komunální politice v Chebu slušnost. Klíčová rozhodnutí o budoucnosti města musí být na radnici činěna ve spolupráci a bez striktního rozdělování na opozici a vládnoucí koalici. Rozhodnutí o tom, jakým směrem se Cheb bude ubírat, chceme dělat společně. Pro tyto účely chceme vytvořit strategický plán města za účasti a podpory všech klíčových odborníků. Výstupem tohoto dokumentu bude obnovená vize budoucího Chebu.
SPOLU PRO BUDOUCNOST
V uplynulém volebním období vzniklo kolem Chebu mnoho hal pro logistiku, avšak nikdo neřeší otázky dostupnosti a kvality pracovní síly. Stejně tak chybí koncept dopravy, bydlení, školství a dalších s tím souvisejících palčivých problémů města. To chceme změnit. Nové, až 40 metrů vysoké haly na polích nad Jesenicí, nyní nemá smysl budovat. Rozvojové plochy Průmyslového parku II. jsou klíčovým majetkem města a bohatstvím pro budoucnost. Chceme s nimi nakládat s velkou rozvahou a na jejich správné využití si počkat.
SPOLU PRO DOBROU PRÁCI A KVALITNÍ BYDLENÍ
Chceme v Chebu vytvářet nová pracovní místa a příležitosti pro technicky i jazykově vybavené mladé lidi. Nechceme ubytovny pro dočasné zaměstnance, ale kvalitní bydlení pro dobře placené Chebany. Jen tak zabráníme odchodu naší mladé generace a můžeme se stát i zajímavým místem pro jejich vrstevníky z jiných regionů. Neúměrně dlouhou dobu se vedou složitá jednání s vítězem výběrového řízení na zástavbu území bývalých kasáren na Zlatém vrchu. Jedná se o velmi cenné plochy. Proto nechceme žádný kompromis. Pokud investor nehodlá dodržet podmínky a koncept zástavby, jednání ukončíme a začneme znovu a jinak. Jako pojistku úspěchu kvalitního dokončení celého projektu chceme vytvořit a rychle schválit regulační plán tohoto území, aby pravidla jeho zástavby byla jasně stanovena. Proluky a nevyužité plochy ve městě nabídneme pro výstavbu bytových domů a jiné hodnotné architektury.
SPOLU V ŽIVÉM CENTRU MĚSTA
kulinářství a možností vycházek. Chceme, aby společenské akce přinesly atraktivní zážitky i lidem z širokého okolí na obou stranách hranice. Centrum musí být zároveň i místem pro kvalitní bydlení. Potlačení neřestí a likvidace špinavých koutů kolem náměstí jsou prvními kroky, jak toho dosáhnout. Budeme se intenzivněji soustředit na údržbu a opravy zanedbaných staveb. Upravíme vnitrobloky v centru města, včetně traktu v Hradební ulici tak, aby nabízely zázemí i obyvatelům okolních domů. Úpravy a důstojné využití si nepochybně zaslouží také okolní ulice kolem pěší zóny, či prázdná rokle u divadla.
SPOLU PRO ŠKOLSTVÍ
Ředitelé městem zřizovaných škol a školek jsou tu od toho, aby garantovali kvalitní výuku. Namísto toho dnes řeší provozní věci a péči o městský majetek. Prosadíme, aby městský úřad školám a školkám poskytoval podrobnou metodickou pomoc, podporu v oblasti IT a především, aby od škol převzal zátěž provozních činností a správy majetku. Podporujeme spolupráci škol se sousedním Bavorskem, a to na úrovni základních i středních škol. Úspěšné německé vzdělávací postupy s napojením na praxi chceme prosadit i u nás. Naším snem je Základní umělecká škola moderního střihu v kulisách historického objektu Dominikánského kláštera. Detailně prověříme aktuální možnosti realizace a financování tohoto projektu. Jako alternativa se nabízí možnost přístavby ke stávajícím budovám v Židovské ulici.
SPOLU PRO DOPRAVU
Vybudujeme tisíc parkovacích míst pro chebská sídliště a další přeplněná místa ve městě. Dokončíme projekt napojení Zlatého vrchu novým mostem u tzv. Ottova jezu. Nový most je klíčový nejen pro sídliště a jeho napojení na výpadovky z Chebu, ale také pro odlehčení přetíženého kruhového objezdu u Tesca. Po letech odkládání vyřešíme dopravní situaci v lokalitě u Amerického mostu. Vznikne zde kruhový objezd s přímým napojením rovně přímo k Lidlu a světelné křižovatce s Ašskou ulicí. Pobřežní ulici upravíme jako cyklostezku s chodníkem, spojujícím lokalitu Zlatý vrch s centrem a Krajinkou. Na zarostlém pozemku v Havlíčkově ulici vybudujeme záchytné parkoviště pro Poohří, centrum i KC Svoboda, ideálně zčásti podzemní, s parkovou úpravou kolem i na střeše. Zklidněnou Havlíčkovu ulici následně opravíme. Chceme opravit a modernizovat klíčové komunikace ve městě (ulice Osvobození, příjezdy na sídliště, ulice Komenského), vyřešíme odkládanou rekonstrukci křižovatky v Hájích za mostem, zvážíme kruhový objezd na křižovatce pod Kamennou ulicí směrem k Americkému mostu.
SPOLU PRO SPORT A KULTURU
Počítáme s navýšením objemu prostředků na aktivní provozování sportovní činnosti, se zohledněním nákladnosti jednotlivých sportovních odvětví a částečně také diváckého zájmu. Upravíme podmínky podpory sportu tak, aby byly zrovnoprávněny všechny sportovních klubů, jak ty, které samy pečují o svůj vlastní majetek, tak ty, které fungují na městských sportovištích. Nesouhlasíme se stavbou bazénu v zahrádkářské kolonii Sad míru. Jako vhodnější plochu vidíme například pozemky v ulici 17. listopadu. Nový zimní stadion nemá smysl stavět, stávající lze levněji modernizovat. Renovaci areálu Lokomotivy je třeba dokončit a vytvořit tak důstojné zázemí i pro fotbal a jeho diváky. Podporujeme širokou nabídku kulturního vyžití v Chebu. Budeme hledat organizační uspořádání, které zajistí chod divadla a atraktivní program v KC Svoboda. Zvážíme částečné obnovení provozu budovy bývalého KaSSu do doby, než bude jasný další osud tohoto objektu.
SPOLU PRO LEPŠÍ MĚSTSKÉ SLUŽBY
Vytvoříme plán oprav a údržby městského majetku, v současnosti nejsme spokojeni, jak vypadají například interiéry či zadní trakty městem vlastněných objektů a jak o ně město (ne)pečuje. Zkvalitníme péči o zeleň, nebudeme tolerovat neposekané plochy nikde ve městě. V rámci boje proti klimatickým změnám vytvoříme koncept zapuštěných parkovacích míst a možností dalších tzv. zelených střech. Budeme bojovat za funkční a cenově dostupnou MHD v Chebu. Zabráníme ekonomickému úpadku městských firem. Podpoříme koncept modernizace veřejného osvětlení v Chebu, s cílem ušetřit a zkvalitnit funkčnost i design městského mobiliáře. Každý rok budeme garantovat finance na drobné investice do zvelebení okrajových částí pro zlepšení tamní infrastruktury a možností sousedského života.
SPOLU PRO ZDRAVOTNICTVÍ
Zachováme podporu chebské nemocnice. Nové ordinace chybějících praktických lékařů, zubařů a dalších specialistů podpoříme, avšak s podmínkou, že budou v Chebu řádně a po většinu týdne provozovány, že budou registrovat nové pacienty a jejich služby budou hrazeny zdravotními pojišťovnami.
SPOLU VE SMART CITY
Technická řešení ve městě musí odpovídat 21. století. Po vzoru jiných měst zavedeme městskou aplikaci, která propojí veškerá pro občany důležitá témata a služby. Koncepčně tak vyřešíme například i chytré autobusové zastávky, parkovací místa na rezervovaných plochách, jízdné v MHD a informační servis pro občany. Příkladem je nám třeba aplikace Vary Virtual, kterou používá krajské město.
SPOLU ODPOVĚDNĚ
Víme, že současná situace je velmi složitá. Otevřeně říkáme, že bude potřeba šetřit a uvážlivě otáčet v ruce každou korunu. Projekt lávky na Švédský vrch bohužel k tomu všemu vyčerpá městskou pokladnu na další roky dopředu. Proto velké projekty v tuto chvíli budeme projekčně připravovat a hledat jejich externí financování. Budeme se soustředit hlavně na provoz města a menší projekty, které zkvalitní a zlepší běžný život Chebanů. Vize připravíme tak, aby je bylo možno v lepších časech realizovat.

ODS - Spolu pro Cheb

Spolu s řadou nezávislých chebských osobností se budou o důvěru voličů
v zářijových komunálních volbách ucházet chebští občanští demokraté.
Toto je naše webová prezentace.

08170

 

Hledej